Фінансова звітність Просто про складне

Фінансова звітність

Просто про складне

 

Про що піде мова

Звіт про фінансові результати – базовий інструмент фінансового моніторингу. Кожен з нас хоча б раз тримав його в руках. Здавалося б, звіт простий та зрозумілий на інтуїтивному рівні, але чи вірно ми трактуємо його показники?

Цей план-зошит дозволить вам зрозуміти, що саме приховує даний звіт, як він формується і що насправді означають ті чи інші показники.

         Інформація, викладена в цьому плані-зошиті буде корисна керівнику будь-якого рівня  провідним фахівцям та всім тим, хто хоче краще розумітися на фінансовому управлінні та бухгалтерському обліку.

 

Тези для керівника

  1. Регламентовану фінансову звітність в Україні згідно національних стандартів бухгалтерського обліку, складають та надають юридичні особи. Регламентовані фінансові звіти мають встановлену форму, складаються у тисячах гривень . Валютні операції відображаються у гривнях за встановленим курсом та за окремими планами.
  2. Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) входить до складу річної та проміжної (квартальної) звітності. Звіт про фінансові результати називають формою №2. Звітний період починається 1 січня календарного року і закінчується останнім числом  звітного кварталу.! квартал, півроку, 3 квартали, рік. дані наводяться за звітний період та за співставний період минулого року. Наприклад, для звіту за 1 квартал 2017 року спів ставним буде звіт за 1 квартал 2016 року.
  3. Звіт про фінансові результати має згруповану інформацію доходів та витрат за звітний період в сумі без ПДВ. Інформація в статтях звіту відображається виходячи з кількості та сум, сказаних у первинних документах (накладні, акти, відомості та ін.) а також з розрахунку фактичної виробничої собівартості. При відображенні доходів та витрат у формі №2 використовується метод нарахувань: доходи та витрати відображаються в періоді їх виникнення незалежно від дати надходження та оплати грошових коштів.

NB: другим методом при складанні фінансової звітності є касовий метод , який використовується при складанні звітів про рух  грошових коштів. На відміну від звіту про фінансові результати у звіті про рух грошових коштів відображаються надходження і виплати звітного періоду за сумами з ПДВ, незалежно від періоду нарахування доходів та витрат за такими операціями.

  1. Найбільш інформативними для керуючого компанією (операційного директора) є І та ІІІ розділи форми №2.

І розділ – Фінансові результати – містить згруповані доходи та витрати за участі в основній , іншій операційній, фінансовій та іншій діяльності.

Витрати операційної діяльності згруповані в цьому розділі за функціями  — собівартість реалізованої продукції, товарів, послуг; адміністративні витрати ; витрати на збут; інші операційні витрати.

Розглядаючи витрати в такому розрізі, користувачі звітом отримують уявлення про розмір та структуру на виконання 3-х основних функцій підприємства: виробничої(закупочної для торгівлі),  збутової, управлінської(адміністративної)

NB: В бухгалтерському обліку для накопичення доходів          використовується 7 клас рахунків, для накопичення витрат за функціями використовується 9 клас рахунків. Правильні бухгалтери складають звіт про фінансові результати за даними рахунку 79, який так і називається:  «Фінансові результати».

ІІІ розділ – Елементи операційних витрат містить згруповані вирати за економічними елементами:

— матеріальні витрати;

— витрати на оплату праці;

— витрати на соціальне страхування;

— амортизація;

— інші операційні витрати.

Аналізуючи витрати в такому аспекті, користувачі звітом отримують уявлення про розмір і частку основних економічних ресурсів, залучених підприємством.

NB: Для накопичення витрат за елементами в бухгалтерському обліку може додатково використовуватися 8 клас рахунків.

  1. Аналогічний звіт про прибутки та збитки в сукупному доході застосовується в міжнародних стандартах фінансової звітності, однак його візуальна форма не є строго регламентованою, також подібний звіт запроваджують одним з перших при побудові фінансової управлінської звітності і бюджетуванні, адаптуючи його до специфіки діяльності компанії та облікової політики управлінського обліку.

 

Нижче наведена прокоментована експертом форма регламентованого звіту про фінансові результати. Загальні коментарі можуть застосовуватись до будь-якого типу компанії. Також надані додаткові коментарі для торгівельних, виробничих, чи сервісних компаній.

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за __________________ 20__ р.

Форма № 2

І. Фінансові результати

Стаття Код рядка Загальний коментар Торговельні компанії Виробничі компанії Сервісні комапанії
1 2 3 4 5 6
Чистий дохід

від реалізації

продукції

(товарів, робіт,

послуг)

2000 Дохід в рамках основного виду (видів)діяльності в договірних(відпускних) цінах без ПДВ. Фіксується при передачі ризиків та вигід , пов’язаних з правом власності на продукцію(товари, результати робіт), преходу подальшого контролю та управління над цими активами від компанії до її покупців(замовників). Повернення продукції (товарів) від покупців зменшує дохід від реалізації Відвантаження товарів(продукції) за договірною вартістю (оптово-відпускним цінам)включаючи цінову складову на покриття витрат, на доставку покупцеві – витратні накладні , товарно-транспортні накладні.

 

Відвантаження товарів(продукції) на експорт за договірною вартістю (оптово-відпускним цінам) за курсом визнання доходу – митні декларації

 

Готівкова виручка/розрахунок платіжними картами за продані в роздріб товари/продукцію, крім продажу в розстрочку – касові чеки , інші розрахункові документи.

Підписання актів виконаних робіт/послугза договірною вартістю (для експорту робіт/послуг за курсом визнання доходів) 

 

Готівкова виручка/розрахунок платіжними картами за виконані роботи/послуги крім продажу в

Собівартість

реалізованої

продукції

(товарів, робіт,

послуг)

2050 Витрати в рамках основної діяльності без ПДВ наводяться згідно реалізованої продукції (товарам, послугам) де відображені доходи в даному звітному періоді

 

Не включають затрати на придбання товарів, виробництво продукції залишеної на складі чи в незавершеному виробництві на кінець звітного періоду

Собівартість реалізованих товарів( закупівельна вартість+транспортно-заготівельні витрати Виробнича собівартість реалізованої продукції чи виконаних робіт/послуг.

 

Фактична калькуляція за прямими та загальновиробничими витратами, що включаються у виробничу собівартість згідно облікової політики компанії.

 

За елементами витрат виробнича собівартість складається з:

— основних і допоміжних матеріалів, палива, енергоносіїв;

— оплати праці виробничого персоналу;

— відрахувань на соціальне страхування виробничого персоналу;

— амортизації/орнди основних виробничих засобів;

— послуг, робіт виробничого характеру від третіх осіб в тому числі послуг виконавця з виробництва продукції з давальної сировини субпідрядних робіт та ін..

Валовий прибуток 2090 + рд. 2000 — ряд. 2050
Збиток 2095
Інші операційні

доходи

2120 Доходи за договірною без ПДВ балансовою вартістю. Виникають врамках операційної діяльності, що не є основною. Приклади: нарахована орендна плата, продаж матеріалів, оприходування надлишків при інвентаризації, списання кредиторської заборгованості, позитивні курсові різниці за валютним рахунком чи розрахунками з контрагентом в іноземній валюті, отримані штрафи/неустойки, дохід від роялті та ін.
Адміністративні

витрати

2130 Загальногосподарські витрати на збут продукції, товарів, послуг без ПДВ врамках операційної діяльності. Не включаються в калькуляцію виробничої собівартості.

 

При розрахунку повної собівартості та ціноутворення можуть встановлюватися через норматив на покриття витрат на збут

 

Приклади: витрати на передпродажну підготовку, упаковку та доставку товару/продукції клієнту; витрати на рекламу, просування, маркетинг, стимулювання продажу; витрати на гарантійний ремонт та обслуговування; оплата праці та витрати на соціальне страхування побутового персоналу; амортизація/оренда основних засобів,що використовуються для розміщення побутового персоналу, організацію його праці, складських запасів для продажу; послуги по використанню електронних торгівельних сервісів та тендерних майданчиків, консультаційні послуги з питань збуту та ін.

 

Інші операційні

витрати

2180 Інші загальногосподарські витрати без ПДВ в рамках операційної діяльності Не включаються в калькуляцію виробничої собівартості.

 

При розрахунку повної собівартості і ціноутворення можуть встановлюватися/враховуватися через норматив на інших покриттях витрат

 

Приклади: витрати на утримання соціальної сфери, визнані штрафи та неустойки, втрати від недостач, від’ємні курсові різниці по валютному курсу, собівартість реалізованих матеріалів, списана дебіторська заборгованість, резерви на знецінення товарних запасів.

 

Фінансовий

результат від

операційної

діяльності:

прибуток:

2190 + ряд. 2090 — ряд. 2095 + ряд. 2120 – ряд. 2130 – ряд. 2150 – ряд. 2180
Збиток 21
Дохід від участі

в капіталі

2200 Прибуток від інвестицій в дочірні, асоційовані, спільні підприємства за методом участі в капіталі
Інші фінансові

доходи

2220 Доходи від фінансової діяльності компанії . приклади: проценти та дивіденди та інші доходи отримані від фінансових інвестицій.
Інші доходи 2240 Доходи від іншої діяльності компанії без ПДВ. Приклади: продаж фінансових інвестицій (цінні папери, корпоративні права)
Фінансові

витрати

2250 Витрати в рамках фінансової діяльності компанії. Приклади: заплачені проценти.
Втрати від

участі в капіталі

2255 Збиток від інвестицій в дочірні, асоційовані, спільні підприємства за методом участі в капіталі
Інші витрати 2270 Інші витрати компанії. Приклади: собівартість реалізованих фінансових інвестицій, залишкова вартість ліквідованих, списаних основних засобів, витрати на демонтаж, збитки від уцінки/втрати корисності основних засобів фінансових інвестицій та ін.
Фінансовий

результат до

оподаткування:

прибуток

2290 + ряд. 2190 -ряд. 2195 + ряд. 2200 + ряд. 2220 +
Збиток 2295
Витрати (дохід)

з податку на

прибуток

2300 Нарахований податок на податок з прибутку до оподаткування за звітний період скоригований на податковій різниці
Прибуток

(збиток) від

припиненої

діяльності після

оподаткування

2305 Заповнюється в звітному періоді де відбувся факт припинення якогось з видів основної діяльності. Доходи та витрати з такої діяльності не враховуються в попередніх статтях даного звіту.
Чистий

фінансовий

результат:

прибуток

2350 + ряд. 2290 — ряд. 2295 — ряд. 2300 + ряд. 2305
Збиток 2355

 

  1. Сукупний дохід
Стаття Код рядка Загальний коментар
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 Визначаеться для таких операцій за правилами встановленими у відповідних стандартах бухгалтерського обліку та податкового кодексу.

 

Більшість підприємств в Україні (особливо малих і середніх) не мають показників у цих статтях

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та

спільних підприємств

2415
Інший сукупний дохід 2445
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним

доходом

2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465  

 

III. Елементи операційних витрат

Стаття Код рядка Загальний коментар
1 2 3
Матеріальні затрати 2500 Витрати на основні та допоміжні матеріали, паливо, електроенергію без ПДВ, які входять в склад виробничої собівартості виробленої продукції/послуг загальногосподарських витрат

 

050 913 27 29

Recommended Posts

Оставьте комментарий